Algemene voorwaarden URNbestellen.nl

 

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Consument, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de eigenaar van Urnbestellen.nl als bedoelt in artikel 1;

b) Niet-Consument, de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de eigenaar van Urnbestellen.nl als bedoelt in artikel 1;

c) Overeenkomst op afstand, een overeenkomst die wordt gesloten waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

d) Bedenktijd, de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

e) Herroepingsrecht, de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koop;

f) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 1 – Eigenaar

De webpagina/webwinkel Urnbestellen.nl is eigendom van ML Supply, hierna aangegeven als ‘MLS’.

 

Artikel 2 – Gegevens MLS

ML Supply
Scheepmakerstraat 23
2984 BE Ridderkerk

E-mailadres: info@mlsupply.nl

Bank rekeningnr: 1444.19.823

Kvk nummer: 50552449

BTW nummer: NL822804980B01

IBAN: NL13 RABO 0144419823  

BIC: RABONL2U

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid Consument

1- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op Urnbestellen.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen MLS en de consument.

2- De algemene voorwaarden worden ten alle tijden beschikbaar gesteld via een hyperlink op Urnbestellen.nl.

3- Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden elektronisch ter handgesteld aan de consument. Dit gebeurt door een vertoning, voordat de koop wordt gesloten, tijdens de bestelprocedure als bedoelt in artikel 5, lid 1. De consument dient tijdens de bestelprocedure met de voorwaarden akkoord te gaan alvorens de koop te kunnen sluiten. Tevens wordt gewezen op het feit dat de voorwaarden via een hyperlink op Urnbestellen.nl eenvoudig kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

4- Indien de overeenkomst niet elektronisch wordt gesloten wordt, in afwijking van het derde lid van dit artikel, de consument gewezen op de mogelijkheid tot de kennisgeving bedoeld in het tweede lid van dit artikel, en worden zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk schriftelijk toegezonden.

 

Artikel 3A – Toepasselijkheid Bedrijf

1- Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen MLS en de niet-consument (bedrijven), met dien verstande dat daar waar consument staat, dit gelezen dient te worden als niet-consument.

2- In afwijking van lid 1 zijn de artikelen 7, 8 en 9 niet van toepassing voor een totstandgekomen overeenkomst tussen MLS en de niet-consument.

 

Artikel 4 – Aanbod

1- MLS behoudt zich het recht om de koop te ontbinden indien er sprake is van een foutief weergegeven aanbod op Urnbestellen.nl of indien blijkt dat een product niet in voorraad blijkt te zijn. Onder foutief wordt mede verstaan elke kennelijke fout, vergissing, typ- of schrijffout, of verkeerd weergegeven prijzen.

2- De consument kan geen rechten ontlenen aan de productbeschrijvingen en afbeeldingen van een product zoals deze zijn weergegeven op Urnbestellen.nl. Alleen de artikelnaam is bepalend voor de inhoud van de prestatie aan de zijde van MLS.

3- MLS is niet aansprakelijk voor de foutief weergegeven informatie als bedoelt in het eerste of tweede lid van dit artikel.

4- Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a) de prijs inclusief belastingen, tenzij anders weergegeven

b) de verzendkosten, deze zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders weergegeven.

5- Tijdens de bestelprocedure wordt de consument op de hoogte gesteld van:

a) de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten.

b) van zijn recht herroepingrecht als bedoeld in artikel 7.

c) van de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

d) van de waarop de consument eventuele opgeslagen informatie kan opvragen

e) de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 5 – Bestelprocedure

1- De bestelprocedure van Urnbestellen.nl bestaat uit:

a) Winkelwagen: Een overzicht van de producten zoals deze door de consument in de winkelwagen zijn geplaatst. De consument kan de bestelprocedure slechts vervolgen door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, welke tevens op een duurzame wijze zijn op te slaan door middel van een het downloaden via een hyperlink.

b) Bestelwijze: De consument kan kiezen tussen kiezen tussen eenmalige aankoop, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een account, of tussen het aanmaken van een account, waarbij gegevens worden opgeslagen zodat de bestelprocedure later eenvoudiger doorlopen kan worden. Klanten die reeds in het bezit zijn van een account kunnen de inloggegevens hier invoeren.

c) Betaalgegevens: Het invoeren van het factuuradres van de klant. Deze stap kan worden vervangen door consumenten die zich hebben geregistreerd door in te loggen met hun account.

d) Verzendgegevens: Het invoeren van het afleveradres van de bestelling. Deze stap kan worden vervangen door consumenten die zich hebben geregistreerd door in te loggen met hun account.

e) Verzendwijze: Momenteel wordt een bestelling verzonden middels PostNL

f) Betalingsgegevens: De consument kan kiezen uit een aangeboden betalingsmethode.

g) Bestellingcontrole:

1- De consument ontvangt een overzicht de ingevoerde gegevens als bedoelt onder a-f en kan de bestelling bevestigen waarna de order is geplaatst.

2- Na het doorlopen van de bestelprocedure als bedoelt in lid 1 wordt de consument, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode als bedoelt in lid 1 onder f, in staat gesteld te betalen middels volgens de gekozen betalingsmethode. Gelet op artikel 6, lid 1 worden betalingen van consumenten die de bestelprocedure als bedoeld in lid 1 niet volledig hebben doorlopen teruggeboekt.

 

Artikel 6 – Overeenkomst

1- Door het doorlopen van de volledige bestelprocedure als bedoelt in artikel 5, lid 1 wordt de overeenkomst door de consument aanvaard.

2- Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MLS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3- MLS is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de bestelprocedure en de beveiliging van de gehanteerde betaalmethodes.

4- MLS kan ten alle tijden zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien MLS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is MLS gerechtigd:

a) een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

b) indien blijkt dat overeenkomst reeds tot stand is gekomen kan MLS deze ontbinden.

5- MLS zal na het sluiten van de overeenkomst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a) het bezoekadres van de vestiging van MLS  waar de consument met klachten terecht kan;

b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

6- Indien MLS zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid van toepassing op elke levering

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht levering van producten

1- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen na aflevering van de bestelling.

2- Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan MLS retourneren, eventueel conform de door MLS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

1- Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de verzendkosten als bedoeld in artikel 4, lid 4 onder b en de kosten van de terugzending voor zijn rekening.

2- Reeds gedane betalingen door de consument worden door MLS terugbetaald, met aftrek van de in lid 1 in rekening gebrachte kosten.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1- Er bestaat geen herroepingsrecht voor de volgende producten:

a) die door MLS tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MLS geen invloed heeft.

 

Artikel 10 – De prijs

1- Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Dit alles onverlet artikel 4, lid 1.

2- In afwijking van het vorige lid kan MLS producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar MLS geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3- Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn te allen tijde toegestaan, mits:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4- De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

1- MLS staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de consument van het feit bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de non-conformiteit.

2- In het aanbod vermelde specificaties, de afbeeldingen zoals worden weergegeven op Urnbestellen.nl zijn niet bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

3- MLS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

1- MLS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2- Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MLS kenbaar heeft gemaakt.

3- Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal door MLS geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 20 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

4- Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal MLS zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.

5- Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij MLS.

 

Artikel 13 – Betalingstermijn

1- Indien betalingen niet zijn verricht tijdens de bestelprocedure dient de consument verschuldigde bedragen te voldoen binnen acht dagen na het sluiten van de overeenkomst als bedoelt in artikel 6, lid 1 van het goed.

2- Lid 1 is tevens van toepassing indien betalingen om welke reden dan ook niet zijn ontvangen of zijn ongedaan gemaakt.

3- Na de termijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is de consument van rechtswege in verzuim, en is MLS gerechtigd om wettelijke rente, administratie- en behandelingskosten in rekening te brengen.

4- Na het versturen een aanmaning kan MLS besluiten een incassodienst in te schakelen. Alle buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de consument.

5- De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MLS te melden.

6- In geval van wanbetaling van de consument heeft MLS , behoudens wettelijke beperkingen, het recht om alle vooraf aan de consument gemaakte kosten, daarbij inbegrepen de kosten als bedoelt in lid 3, in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Rembours

1- Indien een bestelling die onder rembours verstuurd is door de consument wordt geweigerd of niet afgehaald van het postkantoor worden komen de rembourskosten en administratiekosten voor rekening van de consument.

 

Artikel 15 – Kortingcodes, Aanbiedingen en Advertenties

1- MLS kan middels kortingcodes en aanbiedingen tijdelijk de prijzen van producten verlagen.

2- Bij gebruik van een kortingscode wordt een vast bedrag en/of vast percentage in mindering gebracht op de productprijs.

3- Bij een aanbieding wordt de productprijs verlaagt met een vast bedrag.

4- Een kostingcode of aanbieding kan op ieder moment door MLS eenzijdig worden gewijzigd of opgeheven.

5- Lid 4 van dit artikel is eveneens van toepassing indien de actievoorwaarden of een advertentie anders bepalen.

6- Lid 4 van dit artikel is eveneens van toepassing indien er reeds een overeenkomst is gesloten tussen de consument en MLS, waarbij sprake is van een product met aanbieding of korting. In dat geval kan MLS de overeenkomst eenzijdig ontbinden.

7- Een aanbieding is niet geldig in combinatie met andere kortingcodes of aanbiedingen. De consument is in dat geval gehouden de laagste korting te vergoeden. MLS kan in dat geval tevens de overeenkomst eenzijdig ontbinden.

8- Aan advertenties of promotie van kortingcodes en aanbiedingen in welke vorm dan ook kunnen geen rechten worden ontleend, de vorige leden van dit artikel gelden onverkort, bij strijdigheid prevaleert dit artikel.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden, en schriftelijk worden ingediend bij MLS, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2- De bij MLS ingediende klachten als bedoelt in het eerste lid van dit artikel worden binnen een termijn van 30 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door MLS binnen de termijn van 30 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3- Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dient de consument zich te beroepen op de rechterlijke macht.

 

Artikel 17 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen MLS en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Nederlandse rechter.